انواع اصلی مناقصه های مختلف جاری در سطح صنعت

انواع اصلی مناقصه های مختلف جاری در سطح صنعت

مناقصات بخش بزرگی از صنعت ما را در بر گرفته اند که امروز این صنعت بخشی از پیشبرد اهداف مردم و شرکت های بزرگ به حساب می آیند؛ مناقصات در بخش های مختلف صنعت به انواع گوناگونی صورت میگرد. انواع مناقصه و نحوه کار در هرکدام را به صورت تخصصی در این مقاله که حاصل…